تفاهم نامه جهاد دانشگاهی

 

به منظور توسعه همکاریها و فعالیت های علمی- پژوهشی و مهارتی،  بهره وری متقابل از ظرفیتهای دستگاه های اجرایی و آموزشی و همچنین نظر به توسعه و گسترش و ارتقا کیفی آموزش های حرفه ای، تفاهم نامه ای فی مابین مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهاد دانشگاهی استان فارس با حضور ریاست مرکز رشد تجهیزات پزشکی جناب آقای دکتر علیرضا مهدیزاده و معاونت آموزش مرکز رشد جناب آقای مهندس مهربهشتی و معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان فارس سرکار خانم دکتر سروش منعقد گردید.