الکترونیک و اتوماسیون صنعتی – پزشکی

لیست مهارت آموزان کارگاه الکترونیک و اتوماسیون صنعتی – پزشکی تابستان ۱۴۰۰ :