دستگاه یورودینامیک

0
374

دسـتـگـــاه یــورودیـنــامـیــك ، دسـتـگــاهــی كــامــلا تشخیصی است كه به طور وسیعی برای تشخیص بـیـمـاری هـای مـربـوط بـه قـسـمـت زیـریـن سـیـستم ادراری مـانـنـد بـی اخـتـیـاری ادراری بـه خـصـوص بی اختیاری در بانوان و تنگی مجرا در آقایان كاربرد دارد.
از شـایـع‌تـریـن مشكلات مثانه در مردان و زنان می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱-تكرر ادرار(Frequency): تكرر ادرار بیشتر از ۷ بار در روز كه فاصله زمانی آن كمتر از ۲ ساعت باشد.

۲- ادرار شـبـــانــه (Nocturia): بـیــدار شــدن از خـواب جـهت دفع ادرار بیشتر از یك بار در طول شب

۳- فوریت ادراری(Urgency): نیاز ضروری به دفع ادرار

۴- بی اختیاری ادراری

۵- بـــی اخـتـیــاری ادراری تــوام بــا فــوریــت ( Urge Incontinence ): نشست ادراری غیرقابل كنترل با احساس شدید نیاز به دفع ادرار

۶- بــی اخـتـیــاری ادراری تــوام بــا اسـتــرس (Stress Incontinence): ریـزش ادرار بـا سرفه ، عطسه و دویدن

۷- شب ادراری(Nocturnal Enuresis)

۸- سوزش (Dysuria): درد یا سوزش در موقع دفع ادرار

۹- ادرار خـونـی ( Haematuria): دفع خون در ادرار

۱۰- دفع شدن ادرار به سختی (Voiding Difficulty ): نیاز به ‌زور زدن یا تامل در شروع ادرار

۱۱- پـرولاپـس (Prolapse): پرولاپس یا همان افـتـادگـی كـه مـخـتـص بـانوان است كه در صورت احـسـاس یـا مـشـاهده یا خروج توده‌ای از واژن به بیرون صورت می پذیرد.
روش تشخیص كلیه بیماری های فوق الذكر با دریـافت شرح حال از بیمار ، معاینه و در صورت نـیـاز تـسـت یـورودیـنامیك جهت درمان به وسیله پزشك انجام می پذیرد.
انـجام تست یورودینامیك در ارتباط با بیماران زیر الزامی است:
۱٫افرادی كه مشكل در دفع ادرار دارند.
۲٫افرادی كه بی اختیاری ادراری توام با سرفه و عطسه و نیاز به جراحی دارند .
۳٫افرادی كه بی اختیاری ادراری فوریتی و توام با سرفه و عطسه دارند.
۴٫افــرادی كــه مـشـكــلات كـمـپـلـكـس مـثـانـه ای دارند.
۵٫افرادی كه مشكلات ادراری و مثانه‌ای پس از جراحی قبلی و ژنیكولوژی دارند.
۶٫افرادی كه جراحی بی اختیاری ادراری آن ها قبلا پاسخی نداده است.
تـسـت یـورودینامیك تنها توسط ۲ كاتتر باریك یـكـی در مـجـرای ادرار جـهـت انـدازه گـیـری فشار مـثــــانــــه‌ای )Pves (و دیــگــــری در ركــتــــوم جــهــــت اندازه گیری فشارشكمی Pabd()صورت می‌گیرد .
در ادامه برخی از انواع تست های یورودینامیك شرح داده شده است :

تست یورودینامیك
تـسـت یـورودیـنـامـیـك مـهم‌ترین تست سرپایی جهت بررسی فانكشن ادراری نرمال و غیر نرمال خـصـوصاً در مثانه و مجاری ادراری است . با این تـسـت مـی تـوان تشخیص افتراقی در موارد انسداد ادراری (تنگی مجرا ، BPM) و انواع بی اختیاری های ادراری را به بهترین نحو انجام داد كه این عمل به پــزشــك جـهـت درمـان دقـیـق تـر كـمـك بـه سـزایـی می‌كند.
از جـمـلــه تـســت هــایــی كــه در یــورودیـنــامـیـك صورت می گیرد موارد ذیل هستند:

‌یوروفلومتری
‌ادرار باقیمانده
‌سیستومتری
‌ویدئو یورودینامیك
‌یوروفلومتری
یوروفلومتری ، تست بررسی نوار ادرار و نحوه دفع جریان ادرار و بررسی میزان دفع ادرار است.
ایـن نـوع تـسـت از جمله ساده ترین تست های یـورودیـنـامیك است و معمولا بر روی مراجعانی صــــورت مـــی گــیـــرد كـــه دچـــار بــیــمـــاری از نـــوع Voiding Difficultyهستند.
به منظور انجام این تست ، بیمار بایستی با مثانه پر بـه كـلـیـنـیـك مـراجـعـه كـرده و دفـع ادرار در مخزن مـربـوطـه صـورت گـیـرد تـا پزشك بتواند به وسیله سـنـسـوری كـه در قسمت تحتانی این مخزن تعبیه شـــده اســـت كــلــیـــه پـــارامــتـــرهـــای تــشـخـیـصــی را اندازه گیری كند.

باقیمانده ادرار
بـلافاصله پس از تست یوروفلومتری ، پزشك می بایست میزان باقیمانده ادرار را در مثانه بررسی كند ، این امر توسط دستگاه سونوگرافی و یا سوند و یــا Scannerدر عــرض چـنـد ثـانـیـه انـدازه گـیـری مــی‌شــود. اگــر چـنــانـچـه تـسـت یـوروفـلـومـتـری یـا بـررسـی بـاقـیـمـانـده ادراری مـوفـقـیت آمیز نباشد ، جـهت تشخیص باید از تست سیستومتری كمك گرفت.

انواع تست های سیستومتری

۱: Filling Cystometry: این تست نشان دهنده پارامترهایی از جمله میزان الاستیتی مثانه ، قابلیت گنجایش آن است. این تست می تواند میزان ریزش ادرار را در مـواقـع سرفه و یا عطسه مورد ارزیابی قـرار دهـد. بـنـابـرایـن ایـن تـست حساسیت مثانه را می‌سنجد.
روش ایـن تـسـت بـدیـن صـورت است كه مثانه توسط سوند قطره قطره با فشار ثابت پر می شود و با كاتترهای وصل شده به بیمار می توان میزان فشار مثانه ای ، فشار شكمی و فشار دتروسر (Detrusor) را اندازه گیری كرد.

Voiding Cystometry :2: ایـــن تـســت جـهــت تـشـخـیــص انـسـداد مـجـرا یـا مـثـانـه Under Active ‌بلافاصله پس از انجام تست Filling Cystometry ‌انـجام می پذیرد كه در تشخیص مشكلاتی كه در دفع ادرار و میزان انسداد وجود دارد كمك چشم گیری می‌كند.
قابل ذكر است كه هیچ گونه آمادگی و تمهیداتی از جمله ناشتا بودن و…. قبل از تست یورودینامیك نـیـاز نـیـسـت فـقط در موارد عفونت ادراری امكان انـجـام تـست وجود ندارد و بایستی از عدم وجود عــفــونــت در ادرار قـبــل از تـســت یـورودیـنــامـیــك اطمینان حاصل شود.

جمع بندی
اهـمیت تست یورودینامیك بدین جهت است كـه بـا اسـتـفـاده از ایـن تـست می توان بیماری های مربوط به بی اختیاری ادراری و مشكلات آن را به درسـتی تشخیص داد ، دستگاه یورودینامیك تنها وسـیـلــه تـشـخـیـصــی بــرای مـشـخـص كـردن دقـیـق مـشـكـلات عـصـبـی عضلانی مثانه است كه سبب افتراق نوع بی اختیاری های ادراری می شود.
پـیـامـد اسـتـفـاده از ایـن تـست تشخیص صحیح بیماری به وسیله پزشك و در نتیجه درمان موفق آن است. با این تست ساده و در عین حال باارزش و سـرپـایـی و بـدون جـراحـی لـگـن و یـا ژنـیـكـولوژی می‌توان نوع اختلالات به وقوع پیوسته درمثانه را دقیقا تشخیص داده و درمان كرد.
در كـنـار هـمـه تـجـربـیـات و تشخیصات پزشك مـربـوطـه انـجام تستی در جهت استحكام و تحقق بخشیدن به آن نتایج را نمی توان نادیده گرفت.
ایـن تـسـت بـسـیـار ساده علاوه بر این كه حالت تهاجمی ندارد بلكه به نوبه خود دردناك نیست و برروی بیمار در كمال راحتی صورت می گیرد و در قبال آن یك سری پارامترهای تشخیص اساسی و مهم بیمار در اختیار پزشك قرار می گیرد كه همه این موارد كمك شایانی به بهبودی و درمان قطعی بیمار می‌كند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید