میکروسکوپ های نوری آزمایشگاهی

0
711

میكروسكوپ نوری آزمایشگاهی از نور مرئی كه به وسیله‌ی سیستم‌های عدسی متمركز شده است تا نمونه‌های تحت بررسی را بزرگ‌نمائی كند، استفاده می‌كند. این دستگاه یكی از اجزای پایه‌ی یك آزمایشگاه بالینی است و تقریبا در هر بخش از آزمایشگاه، از شیمی (برای ادرارسنجی) تا هماتولوژی، سیتولوژی، هیستولوژی و میكروبیولوژی  استفاده می‌شود.

 

در هـمـــاتـــولـــوژی، آنــالـیــز مـیـكــروسـكــوپــی سـلــول‌هــای خــونــی بـرای تشخیـص لـوسمـی، آنمی، و دیگر اختلالات خونی و نیز عفونت‌ها و آلـرژی‌هـا اسـتـفاده می‌شود. در سیتولوژی و هــیــســتــــولــــوژی، مــــی‌تــــوان بـــا بـــررســـی‌هـــای میكروسكوپی، بر اساس تغییرات غیرطبیعی در سلول‌ها یا بافت‌ها، شرایط خوش خیم، بدخیم، التهـاب و پیـش سرطانی را از هم تفكیك كرد. بــررســی مـیكـروسكـوپـی urinary sediment، در تعیین عملكرد كلیه اهمیت خیلی زیادی دارد و تـركـیـب بـررسـی‌هـای مـاكـروسـكـوپی (ارزیابی شیمیائی) و میكروسكوپی، ادرارسنجی كامل را فراهم می‌كند. تكنیك‌های انتخابی رنگ آمیزی نیز می‌توانند برای كمك به شناسائی قارچ‌ها، parasites و بـــاكــتــری‌هــا، در مـیـكــروسـكــوپــی استفاده شوند.

انواع میكروسكوپ نوری

 

میكروسكوپ‌های نوری از نور مرئی و یك سـیـسـتــم عــدســی بــرای بــزرگـنـمـائــی تـصـاویـر نــمــــونــــه‌هــــای كــــوچـــك اسـتـفـــاده مـــی‌كـنـنـــد. مـیـكــروسـكــوپ‌هــای اپـتـیـكــال قــدیـمــی تــریـن طراحی میكروسكوپ‌ها هستند و احتمالا در قرن ۱۷به شكل فعلی شان طراحی شده‌اند. نوع پــایــه‌ی آن‌هــا مـی‌تـوانـد بسیـار سـاده بـاشـد؛ امـا طـراحـی‌هـای بـسیار پیچیده هم با هدف بهبود رزولـوشـن و تمایز نمونه‌ها ارائه شده اند. این میكروسكوپ‌ها مرسوم اند زیرا نور مرئی در آن‌ها استفاده شده است و لذا می‌توان نمونه‌ها را مستقیم با چشم مشاهده كرد.
تصویر یك میكروسكوپ نوری را  می‌توان با دوربین‌های معمولی حساس به نور اخذ كرده و یك میكروگرام به دست آورد. در اصل، تصاویر با فیلم عكاسی به دست می آمدند اما توسعه‌های مدرن در دوربین‌های CCD و CMOS امكان اخذ تصاویر دیجیتال را فراهم كرده اند. میكروسكوپ‌های منحصرا دیجیتال نیز امروزه موجود هستند كه از دوربین CCD برای بررسی یك نمونه استفاده می‌كنند و تصویر حاصل را مستقیما روی صفحه‌ی كامپیوتر نشان می‌دهند بدون این كه نیاز به قطعه‌ی چشمی باشد.
میكروسكوپ آزمایشگاهی نوری با زمینه روشن (Brightfield) نمونه را به صورت محوری با نور سفید

 

روشن می‌كند؛ به نحوی كه شی روی یك پس زمینه‌ی روشن دیده شـود (شكـل ۴٫) بسیـای از نمـونـه‌هـای میكروسكوپی، رنگ آمیزی شده و به صورت بخش‌های باریك بریده می‌شوند؛ به صورتی كه جزئیات سطحی و ساختار آن‌ها را بتوان با استفاده از میكروسكوپ‌های با زمینه روشن تشخیص داد. این میكروسكوپ‌ها، با اجزا و متعلقات مناسب، می‌توانند برای میكروسكوپی phase-contrast، فلورسنس، و/یا زمینه تاریك (darkfield) پیكربندی شوند.
میكـروسكوپ‌های آزمایشگاهی نوری با زمینه تاریك، نمونه را از زوایای مورب روشن می‌كنند به نحوی كه روی یك پس زمینه‌ی تاریك، نمونه روشن به نظر می‌رسد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید