MRI و اهمیت کالیبراسیون آن برای تصاویر بهینه تر

پدیده تشدید مغناطیسی هسته ای در بسیاری از مواد در دهه ۱۹۵۰ کشف گردید و برای سالهای زیادی کاربرد اصلی آن در حوزه اسپکتروسکوپی...

تازه ها

مطالب علمی

کاربرد دستگاه الکتروشوک چیست؟

روش انجام بازبینی دوره های دستگاه بازبینی های دوره ای دستگاه به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی می شود. شایان ذکر است ازآنجایی...

کارگاه های آموزشی

سمینارهای ملی مهندسی پزشکی

سومین مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین
- تبلیغات -

کاربرد دستگاه الکتروشوک چیست؟

روش انجام بازبینی دوره های دستگاه بازبینی های دوره ای دستگاه به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی می شود. شایان ذکر است ازآنجایی...

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارگاه آموزشی

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

سومین مدرسه تابستانه ملی مهندسی پزشکی و علوم بین رشته ای کشور

همکاران

جهاد دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تیم پژوهشی

کاربرد دستگاه الکتروشوک چیست؟

روش انجام بازبینی دوره های دستگاه بازبینی های دوره ای دستگاه به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی می شود. شایان ذکر است ازآنجایی...