آرشیو مهارت آموزان

گواهینامه دوره های آموزشی برگزار شده

 

زمستان ۱۴۰۱

۱

۲

۳

دوره آموزشی یونیت و تجهیزات دندانپزشکی

دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی_پزشکی

 

 

پاییز ۱۴۰۱

۱

دوره آموزشی تعمیر بردهای الکترونیکی

 

 

تابستان ۱۴۰۱

۱

دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
۲

دوره آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی

۳

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی
۴

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی

 

 

زمستان ۱۴۰۰

۱

دوره آموزشی تخصصی تجهیزات پزشکی
۲

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی

۳

دوره آموزشی تجهیزات تصویربرداری رادیولوژی

۴

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی
۵

دوره آموزش برنامه نویسی با پایتون

۶

مدرسه زمستانه ثبت، تحلیل و پردازش EEG

 

 

بهار ۱۴۰۱

۱

دوره آموزشی تخصصی تجهیزات پزشکی
۲

دوره آموزشی الکترونیک و اتوماسیون صنعتی پزشکی

۳

دوره آموزشی تجهیزات تصویربرداری رادیولوژی
۴

دوره آموزشی تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی

۵

اصول عملکرد و اپراتوری دستگاه الکتروشوک