کنفرانس و همایش مهندسی پزشکی

مدرسه زمستانه ثبت، تحلیل و پردازش EEG

 

مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی مرداد ۹۸

 

 

مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی مرداد ۹۷

 

 

مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی مرداد ۹۶

 

 

مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی مرداد ۹۵