کالیبراسیون مانیتور علائم حیاتی

0
1085

کالیبراسیون مانیتور علائم حیاتی

مانیتور علائم حیاتی

تجهیزات مورد نیاز براي انجام آزمون هاي کمي و کیفي:

 1. آنالایزر ایمني الکتریکي
 2. شبیه ساز ECG یا کالیبراتور شوک
 3. سیمولاتور علائم حیاتي

دستور العمل هاي کیفي

 • بدنه (اسکلت) دستگاه: قسمت بدنه دستگاه را از نظر پاکیزگي و شرایط فیزیکي عمومي مورد بررسي قرار دهید. مطمئن شوید که روکش هاي پلاستیکي بي عیب هستند.
 • وضعیت نصب: اگر دستگاه روي یک میز کوچک نصب شده است، نحوه قرارگیري آن را چک کنید. اگر به دیوار متصل است یا روي قسمت طاقچه مانندي قرار دارد، ایمن نصب شدن آن را چک کنید.
 • چرخ ها و ترمزها: اگر دستگاه بر روي ترالي قرار دارد، شرایط چرخ هاي آن را چک کنید و در مورد خوب چرخیدن آنها مطمئن شوید. از عملکرد ترمزها و قفل هاي چرخ ها (اگر که در دستگاه موجود هستند) اطمینان حاصل کنید.
 •  دو شاخه: دوشاخه برق دستگاه را جهت آسیب دیدگي چک کنید. قسمت دو شاخه را تکان دهید تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید و اگر صدایي که نشان دهنده شل بودن پیچ ها است شنیده شد دو شاخه را باز کنید و آن را بازرسي کنید.
 • سیم برق: سیم برق را براي هر گونه نشانه اي از آسیب دیدگي بازرسي کنید. اگر از سیم یا دو شاخه جدید استفاده مي کنید، مطمئن باشید که وضعیت فاز و نول را درست متصل کنید.
 • نگهدارنده کششي سیم برق: هر دو قسمت پلاستیکي انتهاي سیم برق را چک کنید و مطمئن شوید که سیم را به طرز ایمن و مناسبي نگهداشته اند.
 • فیوزها و قطع کننده هاي مدار: اگر دستگاه داراي سوئیچ قطع کننده مدار است، چک کنید که سوئیچ آزادانه حرکت مي کند. اگر که دستگاه توسط یک فیوز خارجي محافظت مي شود، چک کنید که نوع و مشخصات الکتریکي آن از همان نوعي است که بر روي بدنه دستگاه مشخص شده است.
 • كابل ها: شرایط عمومي كابل بیمار و نگهدارنده هاي كششي سیم را چك نمایید. مطمئن شوید که شكاف و بریدگي در قسمت عایق بندي كابل ها وجود نداشته باشد و آنها به طور كامل به متصل كننده هاي انتهایي اتصال دارند.
 • الكترودها: تحقیق كنید كه الكترودهاي با كیفیت مناسب، به لیدهاي ECG دستگاه متصل هستند وشرایط فیزیكي آن ها را چك كنید.
 • كنترل ها/ سوییچ ها: قبل از تغییر هر كدام از كنترل ها وسوییچ ها، شرایط آن ها راچك كنید. اگر عملكرد هركدام از آنها غیر معمول به نظر رسید و امكان استفاده نامناسب كلینیكي كه منجر به نقص ابتدایي دستگاه مي شود وجود دارد آنها را حتما مد نظر قراردهید.
 • اتصالات: تمام اتصالات كابل هاي الکتریکي را از نظر شرایط عمومي بررسي نمایید. پین هاي تماسي الکتریکي و سطوح مي بایست تمیز، صاف و نو باشد. تحقیق كنید كه الكترودها و لیدها به محكمي به متصل كننده هاي مناسبشان متصل شده اند.
 • آلارم ها: دستگاه را در وضعیتي قرار دهید كه تمام آلارم هاي صوتي و بصري آن فعال شوند (مثل آلارم ضربان قلب) سپس بررسي نمایید كه صداي آلارم در اندازه مناسب باشد.
 • سیگنال هاي صوتي: جهت فعال كردن هر كدام از سیگنال هاي صوتي دستگاه را به كار بیندازید و میزان سطح صداي مناسب و عملكرد كنترل صدا را كنترل نمایید.
 • برچسب ها: تمام برچسب ها، جداول تبدیل و پلاكاردهاي لازم وصفحات دستورالعمل باید در دسترس و قابل فهم باشند.
 • تجهیزات جانبي: مطمئن شوید که تعداد کافي الکترود و کاغذ همراه با دستگاه در بخش پرستاري موجود است (در صورتي که دستگاه به ثبت کننده مجهز است).
 • شبیه سازي شكل موج هاي مختلف: آریتمي هاي موجود در آنالایزر را انتخاب و به مانیتورینگ اعمال كنید. دستگاه باید توانایي نمایش دقیق آریتمي هاي انتخاب شده را داشته باشد.
 • صحت ضربان: با استفاده از شبیه ساز ECG ضربان هاي ۶۰ و ۱۲۰ پالس در دقیقه را شبیه سازي نموده و اطمینان حاصل نمایید كه نشانگر میزان ضربان قلبي را که نشان مي دهد حداكثر ۵ پالس در دقیقه یا ۵% نسبت به ضربان انتخاب شده هر كدام كه بزرگ تر باشد- اختلاف دارد.
 • آلارم ضربان از روي EEG: تنظیمات همانند دستورالعمل صحت ضربان باقي مي مانند. مطمئن شوید كه هنگاميكه ضربان ورودي بالاتر یا پایین تر از تنظیمات حدود بالا و پایین آلارم ضربان قرار مي گیرد، آلارم ضربان فعال مي شود (مثلا ۱۲۰،۴۰ پالس بر دقیقه).

دستور العمل هاي کمی

 • پاسخ فرکانسي و پاسخ زماني: مانیتور بایستي خصوصیات و مشخصات دو نوع سیگنال ورودي را که در جدول گرد آوري شده اند، بر آورده نماید. براي روش A، خروجي مرتبط با شکل موج خروجي به دست آمده از سیگنال ورودي مبنا است. براي روش B ،پاسخ خروجي مرتبط با شکل موج خروجي بدست آمده از سیگنال ورودي مثلثي شکل تکرار پذیر، با طول محور  ms200 و دور تناوب کوچک تر و مساوي ۱ هرتز مبنا است. تست پاسخ فرکانسي باید هر دو روش Aو B را بر آورده نماید.
مانیتور علائم حیاتی
مانیتور علائم حیاتی

(۱) مرتبط با خروجي حاصل شده از سیگنال ورودي ۵ هرتز.
(۲) مرتبط با خروجي حاصل شده از سیگنال ورودي مثلثي .۲۰۰ ms
روش (A)چنانچه مانیتور داراي سلکتور انتخاب مد توسط اپراتور است، این تست باید براي هر کدام از مدهاي مانیتور انجام شود. پاسخ حاصل از روش B به عنوان پاسخ زماني شناخته مي شود.

 • توانایي حذف پالس پیس میکر

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید