دستگاه اسپیرومتر

0
939

کنترل تنفس خارجی قرار گرفته است. اسپیرومتری گذشته از اینکه در امر فراگیری حجم ها و ظرفیت های تنفسی سهم عمده ای دارد به عنوان یک تست تشخیصی بسیار مفید در کلینیک مورد استفاده قرار می گیرد. در تعقیب سیر درمان و تایید سیستم تنفسی بیمار قبل از اعمال جراحی نیز از آن استفاده می شود. در زمینه تحقیقاتی از این تست برای تهیه آمارهایی از وضعیت تنفسی کارگران کارخانجات صنعتی بهره گیری می شود.

آزمایش اسپیرومتری این امکان را می دهد که بتوان حجم ها و ظرفیت های ریوی را ثبت کرد. مکانیسم کار دستگاه اسپیرومتری از این قرار است که حجم های مختلف ریوی توسط لوله های خرطومی به محفظه های قابل تغییر از نظر حجم یا به سنسورهای الکترونیکی منتقل می گردد. تغییرات ایجاد شده ثبت و بصورت منحنی های اسپیرومتری قابل تفسیر خواهند بود. از روی این حجم ها و ظرفیت های تنفسی و تهویه ریوی اندازه گیری می شود.

حجم هوای جاری

مقدار هوایی است که با هر تنفس طبیعی داخل و خارج می شود و مقدار آن در مرد جوان و بالغ و طبیعی تقریبا ۵۰۰ سی سی است.

حجم ذخیره دمی

یا هوای مکمل حجمی است اضافی و حداکثر مقدار هوایی است که می توان پس از هوای جاری استنشاق نمود و معمولا در مرد جوان و بالغ حدود ۳۰۰۰ سی سی است.

حجم ذخیره بازدمی یا هوای ذخیره

مقدار هوایی است که بعد از خروج هوای جاری می توان با یک بازدم شدید بیرون فرستاد و مقدار آن در مرد جوان و بالغ حدود ۱۱۰۰ سی سی است.

حجم باقی مانده

مقدار هوایی است که حتی با انجام شدیدترین بازدم ها در ریه باقی می ماند. این حجم در مرد جوان و بالغ تقریبا ۱۲۰۰ می باشد.

ظرفیت های ریوی

ظرفیت دمی

حجم هوای جاری+ حجم ذخیره دمی. و مقدار هوایی است که شخص می تواند بعد از یک بازدم طبیعی فرو برد و ریه هایش را به حداکثر اتساع برساند و اندازه آن حدود ۳۵۰۰ سی سی است.

ظرفیت باقیمانده عملی

حجم ذخیره بازدمی+ حجم باقیمانده. و مقدار هوایی است که بعد از یک بازدم طبیعی در ریه ها باقی می ماند و اندازه ان حدودا ۲۳۰۰ سی سی است.

 

 

ظرفیت حیاتی

حجم ذخیره دمی+ حجم جاری+ حجم ذخیره بازدمی. و این حداکثر هوایی است که شخص می تواند بعد از عمیق ترین بازدم از ریه خارج نماید (اندازه آن حدودا ۴۶۰۰ سی سی است).

ظرفیت تام ریه

حجم ذخیره دمی+ حجم جاری+ حجم ذخیره بازدمی+ حجم باقیمانده. به عبارت دیگر بیشترین حجمی است که ریه ا می توانند با شدیدترین دم ممکن متسع شوند و اندازه آن حدودا ۵۸۰۰ سی سی است.

در زنها تمام حجم ها و ظرفیت های ریوی تقریبا ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از مردهاست و این مقادیر در اشخاص تنومند و ورزشکار نیز بوضوح از افراد کوچک جثه ضعیف بیشتر می باشد. به عبارت دیگر این حجم ها و ظرفیت ها در اشخاص مختلف به قد، سن و جنس آنها بستگی دارد. از طرف دیگر حجم هوا در دماهای مختلف متفاوت می باشد بطوریکه گاهی دمای بدن با دمای محیط و اسپیرومتر متفاوت است و برای تبدیل شرایط بدن به شرایط اسپیرومتر از نظر درجه حرارت مقادیر بدست آمده از منحنی ها را در ضریب تصحیح مناسب ضرب می نمایند.

بعد از بستن بینی فرد مورد آزمایش از او می خواهیم چندبار بطور طبیعی از طریق دهان به اسپیرومتر تنفس کند. سپس در انتهای یک بازدم معمولی تا آنجائیکه ممکن است با یک دم عمیق ریه های خود را از هوای موجود در محفظه اسپیرومتر پر کند و سپس با سرعت تا آنجائیکه امکان دارد در اسپیرومتر بدمد. برای بدست آوردن منحنی مطلوب لازم است این کار چندین بار انجام گیرد.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید