خرابی های یونیت دندان پزشکی

0
186

خرابی ھای یونیت دندان پزشکی:

خرابی هاي یونیت بطور کلی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
(۱)مکانیکی:
(۲)الکتریکی:
خرابی هاي مکانیکی عبارتند از:
 • خراب شدن بازو ها (یاتاقان ها، بولبرینگ ها، …)

علایم: درست حرکت نکردن بازوهاي مکانیکی- باز یا بسته نشدن بازوها و قرار نگرفتن بازو در محل مورد نظر

 • خرابی شدن بست شلنگها و رابطها

علایم:نشتی آب در باکس و زیر دستگاه-نشتی هوا و صداهاي غیر معمول در مسیرهاي هوایی

 • خرابی قسمت دریچه هاي شیر برقی (نشتی آب)
 • شکسته شدن قسمت نگهدارنده موتور که پلاستیکی می باشد (خصوصا در مواردي که بیمار سنگین باشد)

علایم: خوابیدن پشتی صندلی یا قرار گرفتن نشیمنگاه در پایین ترین موقعیت مکانی و عدم حرکت آن به سمت بالا و پایین

 • گریپاژ کردن موتورهاي بالابر و پشتی

علایم: عدم حرکت صندلی به بالا و پایین و یا عدم حرکت پشتی صندلی

 • انواع شکستگی

علایم: این شکستگیها معمولا در ظاهر دیده می شوند و می توانند موجب اختلال در کارکرد قسمتهاي مختلف

شوند

 • خرابی کلید هاي پنوماتیک

علایم: بسته به اینکه این کلیدها مربوط به چه بخشی باشد می تواند موجب از کار افتادن

 • خرابی مربوط به توربین

علایم: شنیدن صداهاي غیر عادي از توربین – کاهش دور آن

 خرابی هاي الکتریکی عبارتند از:

 • درست عمل نکردن میکروسوئیچ ها

علایم:عدم قطع به موقع موتورها ونتیجتا گریپاژ کردن موتورها و شکسته شدن قسمت نگهدارنده موتور

 • سوختن موتورهاي بالابر

علایم:عدم حرکت صندلی به سمت بالا و پایین یا عدم حرکت پشتی صندلی که معمولا در اینحالت کاربر بوي

سوختگی سیم پیچها را احساس خواهد نمود.

 • قطعی ارتباط در سیم هاي رابط

علایم: بسته به نوع و محل قطعی می تواند موجب اختلال در کارکرد قسمتهاي مختلف یک یونیت شود.

 • خرابی کلید هاي On/Off

علایم:روشن نشدن یونیت

 • سوختن فیوز ها

علایم:روشن نشدن یونیت

 • سوختن پل دیودي

علایم:عمل نکردن کلیدهاي بالابر و پایین آورنده صندلی و دیگر قطعات یونیت.

نکته: در اینحالت ممکن است چراغ خاموش و روشن بشود.

 • سوختن ترانس

علایم: استشمام بوي سوختگی در محل توسط اپراتور.

درصورتیکه ترانس کاهنده ولتاژ مربوط به تغذیه مدار فرمان سوخته باشد کلیدهاي بالابر و پایین آورنده

صندلی و دیگر قطعات یونیت از کار خواهند افتاد

در صورتیکه ترانس کاهنده مربوط به لامپ یونیت سوخته باشد فقط لامپ خاموش و روشن نمی شود.

 • خرابی رله ها

علایم:بسته به اینکه رله مربوط به چه بخشی از یونیت سوخته باشد آن قسمت کار نخواهد کرد که معمولا این

رله ها براي حرکت صندلی مورد استفاده قرار می گیرند و حرکت صندلی مختل خواهد شد.

 • خرابی بوبین متعلق به شیر هاي برقی

علایم:درست عمل نکردن شیرهاي برقی و به طبع آن خرابی پوار آب و هوا و یا پر کن کراشوار

 • خرابی کلید هاي فشاري بالا، پایین، عقب و جلو

علایم: مختل شدن حرکت صندلی عدم حرکت صندلی به سمت بالا یا پایین یا عدم حرکت پشتی صندلی به

سمت عقب یا جلو)معمولا خرابی در یک جهت اتفاق می افتد(

 • خرابی جا فیوزي

علایم:روشن نشدن دستگاه یونیت

مدارات الکتریکی داخل یونیت:

در مدار شکل ۱ می توان مشاهده نمود که کابل برق ورودي دستگاه به یک ترانس و هم چنین براي تغذیه مدار فرمان به مدار فرمان فرستاده می شود. ترانس از نوع کاهنده بوده و ولتاژ را به چهار مقدار  ۱۲ ،۱۹ ،۲۴و  ۱۰ولت تقسیم می کند. چراغ سیالیتیک دستگاه دو درجه روشنایی دارد به همین جهت دو مقدار ولتاژ  ۱۰و ۲۴ولت به چراغ سیالیتیک دستگاه فرستاده می شود. براي تغذیه شیر هاي برقی، ولتاژ  ۱۲ولت پس از عبور از پل دیودي و خازن صافی به آنها فرستاده می شود.

( شکل ۱)

همانطور که در شکل  ۲  مشاهده می شود، مدار فرمان شامل  ۶رله براي راه اندازي موتور هاي پشتی و کفی می باشد. در صورت فعال شدن هر یک از کلید هاي موجود در شکل  ۳ رله  مربوط به آن فعال خواهد شد و متعاقبا یکی از موتور ها نیز شروع به چرخیدن می کند. توسط چهار عدد میکرو سوئیچ که در مسیر بین کلید و رله مربوط به آن قرار دارد حرکت پشتی و کفی صندلی محدود می گردد، به این صورت که در صورت فعال شدن هر یک از میکروسوئچ ها مسیر بین کلید و رله قطع می شود و در نتیجه موتور از حرکت می ایستد.

( شکل ۲ )

 

( شکل ۳ )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید